За публикуване в Годишника се приемат ръкописи на български или английски език.

Ръкописите следва да се подчиняват на следните изисквания:

Ръкописите се приемат на електронния адрес на Годишника и копие на материален носител, съответстващо на входирания електронен ръкопис при секретаря на Годишника. Към електронното писмо авторите прилагат два файла. Единият файл съдържа научния ръкопис, като в него не се включва лична информация за авторите. Вторият файл съдържа името, научната степен и научното звание на автора (авторите), месторабота, адрес на институцията, e-mail на автора (авторите) и (ако са налични) основания за конфликт на интереси. При няколко автора в този файл се определя водещият автор и реда на подреждане на останалите. При представяне на ръкописи на хартия документът с данните за авторите се подписва от тях.

Получаването на ръкописите се потвърждава с електронно писмо.

Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

godishnik@ue-varna.bg

Главен редактор:
проф. д-р Пламен Илиев,
тел. 0888 896 455

Зам.-главен редактор:
проф. д-р Андрияна Андреева,
тел. 0882 165 163

Технически секретар:
Емилия Киречева,
тел. 0882 164 725