Проф. д-р ик. н. Николинка Сълова
90 години Годишник на Икономически университет – Варна
Проф. д-р Зоя Младенова
Актуални аспекти на дискусията относно глобализацията на икономиката
Проф. д-р Константин Калинков
Нова реформа в административно-териториалното устройство на Рeпублика България – основа за прилагане на европейските принципи на регионализма
Проф. д-р Стефан Вачков
Дигитални рефлексии върху банковата организация
Доц. д-р ист. н. Пенчо Пенчев
От периферия към полупериферия. Наум Долински (1890-1968 г.) в историята на българската икономическа мисъл
Доц. д-р Любомир Георгиев , гл. ас. д-р Недялко Вълканов , Андриан Ямболов
Връзката „конкурентност – стабилност” през призмата на банковата система в България
Гл. ас. д-р Юлиян Нарлев
Изследване на социалните предприятия и на социалните иновации в нестопанския сектор на Р България
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

godishnik@ue-varna.bg

Главен редактор:
проф. д-р Пламен Илиев,
тел. 0888 896 455

Зам.-главен редактор:
проф. д-р Андрияна Андреева,
тел. 0882 165 163

Технически секретар:
Емилия Киречева,
тел. 0882 164 725