В своята редакционна политика Годишникът на Икономически университет-Варна отстоява международните стандарти за публикационна етика, заложени в насоките на Комитета по публикационна етика (COPE).

Етичните норми се отнасят до всички участници в публикационния процес: редактори, рецензенти, автори и издатели.

Основните принципи на работа на редакционната колегия са обективност, безпристрастност, поверителност и спазване на научната етика.

 

За несъвместими с научната етика се считат:

 1. плагиатството;
 2. посочването като автор на лице, което няма принос към разработване на научния проблем;
 3. посочването като автор на лице без неговото съгласие;
 4. манипулирането на данни и резултати, използването на фалшифицирани данни и обосноваването на изводи от тях;
 5. представянето за публикуване на труд, който вече е бил публикуван или е изпратен за публикуване в друго издание.

 

Членовете на редакционната колегия са длъжни:

 1. да бъдат обективни и да оценяват представените студии въз основа на техните научни достойнства, независимо от раса, религия, пол, сексуална ориентация, етническа принадлежност и политически възгледи на авторите;
 2. да не обсъждат представените студии с други лица;
 3. да не използват идеите и данните в непубликуваните ръкописи за свои публикации;
 4. да уведомяват незабавно главния редактор при констатиране на съмнения за нарушаване на научната етика от авторите или от рецензентите.

 

Рецензентите са длъжни:

 1. да бъдат обективни и да оценяват представените студии въз основа на техните научни достойнства, независимо от раса, религия, пол, сексуална ориентация, етническа принадлежност и политически възгледи на авторите;
 2. при съмнения в своята компетентност по тематиката на предложения ръкопис или при невъзможност за представяне на рецензията в установения срок незабавно да уведомяват главния редактор;
 3. да не обсъждат представените студии с трети лица;
 4. да не използват идеите и данните в непубликуваните ръкописи за свои публикации;
 5. да уведомяват незабавно главния редактор, ако по някаква причина им стане известно авторството на рецензираната от тях студия;
 6. да уведомяват незабавно главния редактор при констатиране на съмнения за нарушаване на научната етика от авторите.

 

Авторите са длъжни:

 1. да основават своите изводи на обективни и актуални данни, верни изчисления и научни аргументи;
 2. да съхраняват използваните данни достатъчно дълго време и да ги предоставят при поискване за възпроизвеждане на изследването;
 3. да представят само свои оригинални, непубликувавани в други издания ръкописи. В случай, че доразвиват свои идеи или използват части от свои предишни работи, коректно да ги цитират;
 4. да цитират всички източници на данни, идеи, методи и др., които се използват за обосноваване на тезите в представената студия;
 5. да посочат възможностите за възникване на съмнения за съществуващ конфликт на интереси. Под конфликт на интереси се разбира членовете на редакционната колегия да имат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по отношение на автора (авторите).

 

С изпращането на ръкопис на студията в редакцията на Годишника (писмено или с електронно писмо), лицето, изпратило ръкописа:

 1. предоставя правото на разгласяване по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права на своето произведение на издателя на Годишника;
 2. декларира, че ръкописът няма да бъде изпратен за публикуване в друго научно издание;
 3. поема отговорност за коректното посочване на всички автори и съавтори. Под коректно посочване се разбира включване в списъка на авторите само на лица, които имат принос за получаване на научните резултати. Не се толерира посочване на лица, които са участвали единствено в техническото оформяне на студията или са включени само заради техния научен авторитет.

 

Задължения на издателя:

 1. гарантира, че реклама, препечатка или други търговски дейности не въздействат върху редакционните решения;
 2. съдейства за комуникацията с други списания и/или издатели, ако това подобрява публикационната дейност;
 3. сътрудничи с други издателства и организации при определянето на стандарти за публикационна етика;
 4. своевременно предоставя всяко издание на Националната библиотека, с всички изисквани реквизити;
 5. при съмнение на нарушаване на етичната политика информира главния редактор.
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

godishnik@ue-varna.bg

Главен редактор:
проф. д-р Пламен Илиев,
тел. 0888 896 455

Зам.-главен редактор:
проф. д-р Андрияна Андреева,
тел. 0882 165 163

Технически секретар:
Емилия Киречева,
тел. 0882 164 725