Проф. д-р Таня Дъбева
Договорите за управление в хотелиерството и приложението им в България
Доц. д-р Румен Калчев
Развитие на безопасността и здравето при работа в строителството в България
Доц. д-р Станка Жекова
Комплексен анализ на позициите на страните-членки при стартиране на стратегия „Европа 2020”
Доц. д-р Росен Николаев, гл. ас. д-р Танка Милкова
Модели за оптимално прикрепване на потребители към доставчици
Доц. д-р Михал Стоянов
Съвременни проблеми на културата в търговията
Гл. ас. д-р Миглена Душкова
Франчайзингът като съвременна форма на организация на търговията в България
Гл. ас. д-р Даниела Георгиева
Приложни аспекти на анализа на финансовите отчети в контекста на концепцията „действащо предприятие”
Гл. ас. д-р Йордан Петков
Непрекъснат модел на движението на човешки ресурси (на примера на област Варна)
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

godishnik@ue-varna.bg

Главен редактор:
проф. д-р Пламен Илиев,
тел. 0888 896 455

Зам.-главен редактор:
проф. д-р Андрияна Андреева,
тел. 0882 165 163

Технически секретар:
Емилия Киречева,
тел. 0882 164 725