В основата на редакционната политика на Годишника е принципът на двустранно анонимно рецензиране (double-blind).

Определените рецензенти изготвят рецензии по образец в срок от 30 работни дни и ги представят на главния редактор.

 

Рецензиите отразяват следните по-съществени моменти:

 1. осъществен ли е анализ на степента на разработеност на изследваната проблематика от други автори и доколко е отразено собственото отношение на автора по разглежданите въпроси;
 2. доколко е актуална изследваната проблематика;
 3. очертани ли са категорично границите между известното и неизвестното в съответното научно направление;
 4. достатъчно добре ли е изложено проблемното поле, т.е. кои нерешени, частично решени или нерешени проблеми иска да осветли авторът;
 5. доколко дефинираната тема кореспондира с изведените задачи на научния труд;
 6. избрана ли е подходяща методология и методика при осъществяване на научното изследване;
 7. налице ли е принос в смисъл на нови доводи в подкрепа на известни научни постижения, ново тълкуване на известни факти и резултати, ново тълкуване на поснат проблем или ново виждане на стар проблем.

Рецензиите следва да вземат отношение и по научната, езиковата и стиловата редакция-издържаност на научния апарат, яснота и аргументираност на идеите, наличие на отклонения, повторения, логически противоречия, съразмерност на частите и др.

 

Рецензиите завършват с препоръка за публикуване, която може да има следните пет степени:

 1. Да се приеме за публикуване без корекции.
 2. Да се приеме за публикуване след редакционни корекции.
 3. Да се приеме за публикуване след отстраняване на забележките от автора (без допълнително рецензиране).
 4. Да се върне за основна преработка, след което да се рецензира допълнително.
 5. Да се отхвърли.

При констатиране на плагиатство или ако установи, че ръкописът е публикуван в друго научно издание (макар и под друго заглавие), рецензентът задължително предлага препоръка 5.

Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

godishnik@ue-varna.bg

Главен редактор:
проф. д-р Пламен Илиев,
тел. 0888 896 455

Зам.-главен редактор:
проф. д-р Андрияна Андреева,
тел. 0882 165 163

Технически секретар:
Емилия Киречева,
тел. 0882 164 725