Проф. д-р Пламен Илиев
95 години Икономически университет – Варна
Проф. д-р ик.н. Николинка Сълова
Макроикономическата среда и развитието на търговията в България в годините на преход
Проф. д-р ик. н. Ивона Якимова
Глобалните индекси в системата на международните икономически сравнения
Доц. д-р Венелин Георгиев, гл. ас. д-р Рени Петрова
Адаптация на модела на Алтман към българските публични дружества
Гл. ас. д-р Йордан Иванов
Взаимовръзка на кариерното образование и разходите за подбор, обучение и адаптация на служители
Гл. ас. д-р Пламен Павлов
Иновационна активност в индустриалните предприятия от Варненска област за периода 2009 – 2013 г.
Гл. ас. д-р Калин Господинов
Възможности за количествено измерване на трансакционните разходи на микрониво
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

godishnik@ue-varna.bg

Главен редактор:
проф. д-р Пламен Илиев,
тел. 0888 896 455

Зам.-главен редактор:
проф. д-р Андрияна Андреева,
тел. 0882 165 163

Технически секретар:
Емилия Киречева,
тел. 0882 164 725