Годишникът е академично издание на Икономически университет – Варна и е форум за публично представяне на различни фундаментални теоретични, методологически и приложни изследвания и позиции. Основан е през 1927 г. и се издава ежегодно от издателство „Наука и икономика” при Икономически университет-Варна.

 

Годишникът следва политика на отворен достъп и поощрява плурализма в научните изследвания.

В Годишника се публикуват научни студии и уводни статии съотносими към JEL – класификацията. Уводните статии са посветени на отбелязване на значителни събития и юбилеи.

Научните студии се приемат за публикуване след двойно анонимно (double-blind) рецензиране.

Уводните статии се приемат за публикуване след обсъждане от редакционната колегия, без рецензиране.

За изпращането и публикуването на научни студии и уводни статии не се дължат такси.

Годишникът излиза в един том годишно.

 

Изданието е индексирано в:

Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

godishnik@ue-varna.bg

Главен редактор:
проф. д-р Пламен Илиев,
тел. 0888 896 455

Зам.-главен редактор:
проф. д-р Андрияна Андреева,
тел. 0882 165 163

Технически секретар:
Емилия Киречева,
тел. 0882 164 725