Доц. д-р Маргарита Ламбова, Проф. д-р Веселин Хаджиев
Проблемни положения при оценяване качеството на учебно-преподавателската работа чрез анкетни проучвания
Доц. д-р Христо Мавров
Макроикономическа теория и политика за макроикономическа стабилизация – поява и развитие до глобалната финансова криза от 2008-2009 година
Доц. д-р Донка Желязкова
Устойчиво развитие на транспорта в границите на Европейския съюз
Доц. д-р Валентина Макни, Доц. д-р Йордан Иванов, Доц. д-р Юлиян Нарлев, д-р Цанко Иванов
Конкурентно разузнаване в бизнеса
Гл. ас. д-р Вениамин Тодоров
Бюджетните дефицити в България и пазарът на международни държавни ценни книжа
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

godishnik@ue-varna.bg

Главен редактор:
проф. д-р Пламен Илиев,
тел. 0888 896 455

Зам.-главен редактор:
проф. д-р Андрияна Андреева,
тел. 0882 165 163

Технически секретар:
Емилия Киречева,
тел. 0882 164 725