доц. д-р Любомир Георгиев, докт. Петър Николов
Архитектура на банковата мрежа в България
Проф. д-р Маргарита Бъчварова
Проблемът за потребителската несъстоятелност в България – еволюция от обществен към правен институт
Доц. д-р Йордан Йорданов
Оценка на слабата форма на ефективност и пазарния риск на Българска фондова борса
Доц. д-р Димитър Рафаилов
Агенциите за кредитен рейтинг – значимост, представяне и перспективи
Докт. Стефан Куцаров
За ефективността на банковите консолидации в България
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

godishnik@ue-varna.bg

Главен редактор:
проф. д-р Пламен Илиев,
тел. 0888 896 455

Зам.-главен редактор:
проф. д-р Андрияна Андреева,
тел. 0882 165 163

Технически секретар:
Емилия Киречева,
тел. 0882 164 725