ЦЕЛИ:

Изданието се стреми да се превърне във форум за представяне на научни теории, изследвания и идеи в областта на икономиката. Същевременно, като отчита, че икономиката функционира в социума и е дело на взаимодействащи помежду си организации и отделни личности, и че научният подход при изследване на коя да е предметна област изисква иновативен подход, изданието дава възможност за представяне на идеи и изследвания за развитието и функционирането на обществото и индивида, и в областта на общата и частната методология на науката.

Изданието следва политика на свободен достъп и поощрява плурализма в научните изследвания.

 

ОБХВАТ:

В Годишника след двойно анонимно рецензиране се приемат за публикуване оригинални ръкописи на научни студии в обем от 21 до 60 страници в следните области и направления:

  1. от област „Хуманитарни науки“ – направления „Философия“, „Чужди езици“ и „История“;
  2. от област „Социални, стопански и правни науки“ – направления „Право“, „Администрация и управление“, „Икономика“ и „Туризъм“;
  3. от област „Природни науки, математика и информатика“ – направления „Математика“ и „Информатика и компютърни науки“;
  4. от област „Технически науки“ – направления „Материали и материалознание“, „Химични технологии“ и „Хранителни технологии“;
  5. от област „Здравеопазване и спорт“ – направление „Спорт“.

Научната студия е относително завършена научна концепция, представляваща оригинално изследване на даден единично идентифициран проблем, изложен обстойно и задълбочено. Научните студии могат да бъдат:

  1. Теоретично-методологични. В тях се представят предимно фундаментални теоретични и методологични авторски изследвания.
  2. Приложно-изследователски. В тях се представят предимно приложни авторски изследвания и обобщен емпиричен опит.
  3. Обзорни. В тях се разглеждат публикувани в дадена научна област резултати и се анализират досегашните постижения по темата.

По изключение, с решение на редакционната колегия, могат да се приемат за публикация научни студии в обем до 120 стр., ако те са от изключително значение за развитие на научната мисъл. 

В Годишника може да се публикуват уводни статии, посветени на значителни събития и юбилеи, в обем до 10 страници.

Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

godishnik@ue-varna.bg

Главен редактор:
проф. д-р Пламен Илиев,
тел. 0888 896 455

Зам.-главен редактор:
проф. д-р Андрияна Андреева,
тел. 0882 165 163

Технически секретар:
Емилия Киречева,
тел. 0882 164 725